blog
July 7, 2022

3. bạn có thể chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ?

Có, chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ! Chúng tôi hiểu một số sản phẩm có thể cần thử nghiệm lô tại hiện trường, chúng tôi sẵn sàng phát triển cùng với khách hàng của chúng tôi!