blog
July 7, 2022

5. thời gian dẫn của bạn là gì?

Đối với các điều chỉnh mẫu, nó thường là khoảng 15 ngày, đối với đơn đặt số lượng lớn, khoảng 25-30 ngày.